Актуално

Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване с 3 обособени позиции

Днес, 08.06.2018 г., „Еко Форест Груп” ЕООД обявява процедура за „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване с 3 обособени позиции”

РЕШЕНИЕ №1/06.06.2018г. За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

На основание чл.9, ал.1, т.5 от Постановление №160/01.07.2016г. на Министерския съвет, прекратявам избор с публична покана за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване с 3 обособени позиции”.

Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване с 3 обособени позиции

Днес, 01.06.2018 г., „Еко Форест Груп” ЕООД обявява процедура за „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване с 3 обособени позиции”

ПОКАНА ПРОЕКТ: BG16RFOP002-3.001-0932-C01

В изпълнение на мерки за информираност и публичност по проект BG16RFOP002-3.001-0932-C01, „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП“ ЕООД отправя покана към обществеността да посети производствената му база в гр.Смолян, Промишлена зона Изток, кв.Устово, ул.6, на 22.03.2018 г., от 11:00 часа, във връзка с провеждане на пресконференция по проекта.

Подобряване на енергийната ефективност и капацитет в „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП“ ЕООД

Основна цел на настоящия проект е насочена към повишаване на енергийната ефективност и капацитет чрез инвестиции в мерки за енергийна ефективност, водещи до устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на „Еко форест груп“ ЕООД.