Процедура за избор на изпълнител избор с публична покана с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване с 3 обособени позиции”

Днес, 08.06.2018 г., „Еко Форест Груп” ЕООД обявява процедура за „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване с 3 обособени позиции”

Обособена позиция 1: Многодисков циркуляр; Прецизен делителен банциг; Профилираща машина; Инсталация за клинозъбно съединяване на къса дървесина; Оптимизиращ циркуляр; Автоматична 4-агрегатна шлайф машина; Вертикална осцилираща шлайф-машина – 2 броя; Двустранно окрайчваща и профилираща машина; Формато-разкройващ циркуляр; Полуавтоматична пробивна машина – 2 броя; CNC пробивно-фрезови център; Пресова линия за кантово-слепени плотове; Доставка на винтов компресор

Обособена позиция 2: Пневмотранспортна и складираща система

Обособена позиция 3: Доставка на газокар с товароподемност 2,5 тона; Доставка на газокар с товароподемност 3,0 тона, във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0932-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената документация